skip to main content

Taxus baccata Fastigiata - Irish Yew

Plant Profile

Name: Taxus baccata Fastigiata

Common Name: Irish Yew

Family: Taxaceae

Home page

Similar trees

Taxus baccata Fastigiata Robusta -

Taxus baccata Fastigiata Robusta

Irish Yew

View tree

Taxus baccata -

Taxus baccata

Common Yew

View tree

Taxus cuspidata -

Taxus cuspidata

Japanese Yew

View tree

Davidia involucrata -

Davidia involucrata

Handkerchief Tree

View tree