skip to main content

Tilia peteolaris - Weeping Silver Lime

Plant Profile

Name: Tilia peteolaris

Common Name: Weeping Silver Lime

Family: Malvaceae

Home page

Similar trees

Tilia cordata -

Tilia cordata

Littleleaf Linden

View tree

Tilia cordata Greenspire -

Tilia cordata Greenspire

Pry tree

View tree

Tilia cordata Rancho -

Tilia cordata Rancho

Rancho Littleleaf Linden

View tree

Tilia cordata Winter Orange -

Tilia cordata Winter Orange

Small- leaved lime

View tree